T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Aksaray İl Halk Kütüphanesi

AMACIMIZ


    
   
Halk kütüphaneleri; cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil farkı gözetmeksizin her kesimden kullanıcıya, her türlü kütüphane materyalini çeşitli iletişim yolları ile ücretsiz hizmete sunarak onlara ömür boyu eğitim ve boş zaman değerlendirme imkânı verir. Ayrıca toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik kalkınmasını destekler. Ülke içi ve dışı kütüphanelerle, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi akışını sağlar.

Bu işlevlerinin yanı sıra halk kütüphaneleri dünya barışının korunmasına önemli katkı sağlayan demokratik kuruluşlardır.

 

Kütüphanelerin işlevi;

 

 

a) Halkın bilgi edinme gereksinimini karşılar.
b) Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını destekler.
c) Başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratır ve güçlendirir.
ç) Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlar.
d) Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi destekler.
e) Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler ve bu yönde fırsatlar sağlar.
f) Öncelikle bulunduğu bölge olmak üzere, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlar.
g) Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturur ve bu bilincin geliştirilmesini sağlar.
ğ) Somut olmayan yerel kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullandırılması ve geleceğe aktarılmasına katkı sağlar ve sözlü geleneği destekler.
h) Kültürler arası diyalogu geliştirmeye katkı sağlar.